Стартира процедурата за кандидатстване по ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ за 2016 г.

2016-05-05
Стартира процедурата за кандидатстване по ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ за 2016 г.

Програма „Зелена София“ създава възможности община и граждани да обединим желанието и усилията си  за облагородяване на обществени зелени площи и междублокови пространства.

Програмата работи от 2011 г. и за този период са изпълнени над 460 проекта, което означава над 460 нови красиви зелени простронства в различните райони на София.

На одобрени по Програмата проекти Столична община предоставя посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт - тротоарни плочки, бордюри и други. Право на участие в Програмата имат етажни собствености, НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Целта е бенефициентите по одобрените проекти със своя доброволен труд и творчески идеи да вложат предоставяните от общината материали в създаването и развитието на зелени пространствата около блоковете, на зони за отдих и социално общуване.

С Правилата на Програмата, Насоките за кандидатстване, методиката за оценяване на проектите, необходимите документи и формуляри за кандидатстване и друга необходима информация можете да се запознаете на страницата на Столична община, Дирекция „Зелена система“.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 06.06.2016 г. в деловодството на районната администрация, на територията на която ще се изпълнява проектът. Допустими за кандидатстване за облагородяване са САМО терени – общинска собственост.


Коментари