За нас

Сдружение “Дружба – София” възникна първоначално като инициатива на приятели, съседи и техните деца, обединени от идеята за чиста и красива среда около блоковете, в които живеем.

След продължителни опити да активираме общинската администрация да изпълнява своите задължения по изграждането и поддържането на зелени площи, пешеходна зона и подходи към домовете ни, осъзнахме, че решаването на проблема зависи от самите нас. Нищо ново, нали? После се появиха проблемите с реституцията, с неясния статут на собственост върху земята около блоковете, с опитите за промяна на предназначението й и т.н. и т.н. и стана ясно, че за да защитим и отстояваме правата си се нуждаем от организация, от представителство, което инстуциите са задължени от закона да зачитат и приемат.

Сдружение “Дружба – София” е регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Документ за създаване: Решение 1/14.08.2003 г. по Ф.Д.7812/2003 на Софийски градски съд

Седалище/адрес на управление: гр. София, район Искър, пощ. код 1582, ж.к. Дружба 2, бл. 524, вх.Б

Булстат: 131162229

За контакти:

Лорита Радева, председател на управителния съвет на Сдружението

GSM: 0887-799-736

Имейл: lorita@druzhba-sofia.com

Приоритетни цели на сдружението

Развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество, правовата държава и местното самоуправление, защитата на гражданските права и свободи и опазване на околната среда.

Младежка секция

Към сдружението е изградена младежка секция, а нейните членове са генератор на най-интересните и оригинални идеи.